گزارش ارزشیابی کیفی خودرو‌ها درآبان ۱۴۰۰ از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد.

گزارش ارزشیابی کیفی خودرو‌ها درآبان ۱۴۰۰ از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد.