استاندار خراسان رضوی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با روسای دانشکده‌های علوم پزشکی و شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های استان به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت کرونا در خراسان رضوی پرداخت….

استاندار خراسان رضوی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با روسای دانشکده‌های علوم پزشکی و شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های استان به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت کرونا در خراسان رضوی پرداخت.