بعد از ظهر دیروز با مثبت اعلام شدن آزمایش دو فرد سالمند و فوت این دو نفر کرونا در شهر قم رسما وارد ایران شد.

بعد از ظهر دیروز با مثبت اعلام شدن آزمایش دو فرد سالمند و فوت این دو نفر کرونا در شهر قم رسما وارد ایران شد.