تعداد مبتلایان قطعی کرونا در ایران ۵ نفر است و ۲۴ نفر مشکوک در بیمارستان بستری هستند.

تعداد مبتلایان قطعی کرونا در ایران ۵ نفر است و ۲۴ نفر مشکوک در بیمارستان بستری هستند.