پرواز همای از خوانندگان موسیقی سنتی کشورمان به کرونا مبتلا شده شرایط جسمی اش رو به بهبود است.

پرواز همای از خوانندگان موسیقی سنتی کشورمان به کرونا مبتلا شده شرایط جسمی اش رو به بهبود است.