معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای امسال تا امروز 10 مردادماه، 1401 تعداد 217 هزار فقره وام فرزندآوری به مبلغ 86 هزار و 748 میلیار ریال و همچنین تعداد 320 هزار و 658 فقره وام قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 440 ……

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای امسال تا امروز 10 مردادماه، 1401 تعداد 217 هزار فقره وام فرزندآوری به مبلغ 86 هزار و 748 میلیار ریال و همچنین تعداد 320 هزار و 658 فقره وام قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 440 …