در پی سیل اخیر در استان فارس خسارت جزئی به دو فرودگاه لار و ایرانشهر وارد شد اما این مسئله خللی در عملیات پروازی و پروازها ایجاد نکرد و فرودگاه‌ها همچنان فعال و عملیاتی بودند….

در پی سیل اخیر در استان فارس خسارت جزئی به دو فرودگاه لار و ایرانشهر وارد شد اما این مسئله خللی در عملیات پروازی و پروازها ایجاد نکرد و فرودگاه‌ها همچنان فعال و عملیاتی بودند.