دختر «محمد حسن طریقت‌منفرد» با اشاره به شایعاتی که در فضای مجازی منتشر شده بود، گفت: اخبار منتشر شده در فضای مجازی صحت ندارد. اینکه گفته می‌شود ایشان در کما هستند و این حادثه عمدی بوده است، صحت ندارد….

دختر «محمد حسن طریقت‌منفرد» با اشاره به شایعاتی که در فضای مجازی منتشر شده بود، گفت: اخبار منتشر شده در فضای مجازی صحت ندارد. اینکه گفته می‌شود ایشان در کما هستند و این حادثه عمدی بوده است، صحت ندارد.