فرزند احمدرضا احمدی از ترخیص این شاعر از بیمارستان خبر داد.

فرزند احمدرضا احمدی از ترخیص این شاعر از بیمارستان خبر داد.