سخنگوی سازمان آتش نشانی که به ویروس کرونا مبتلا شده است، از وضعیت جسمانی خود سخن گفت.

سخنگوی سازمان آتش نشانی که به ویروس کرونا مبتلا شده است، از وضعیت جسمانی خود سخن گفت.