خودروی «شاهین» از اواخر شهریورماه 1400 پس از فک رهن، در بازار خودروها امکان قیمت گذاری پیدا کرد.

خودروی «شاهین» از اواخر شهریورماه 1400 پس از فک رهن، در بازار خودروها امکان قیمت گذاری پیدا کرد.