پس از سیل هفته گذشته در امامزاده داوود (ع)، بخشی از این مکان مقدس تخریب شد که با کمک نیروهای جهادی با توجه به مقاومت سازه، روند بازسازی آن آغاز شده است که البته به دلیل سیل روز گذشته در این منطقه، بازسازی به کندی پیش می‌رود….

پس از سیل هفته گذشته در امامزاده داوود (ع)، بخشی از این مکان مقدس تخریب شد که با کمک نیروهای جهادی با توجه به مقاومت سازه، روند بازسازی آن آغاز شده است که البته به دلیل سیل روز گذشته در این منطقه، بازسازی به کندی پیش می‌رود.