مدیریت شهری ایجاد محلات الگو و احداث مسکن را از طریق تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها و نهادها پیگیری می‌کند

مدیریت شهری ایجاد محلات الگو و احداث مسکن را از طریق تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها و نهادها پیگیری می‌کند