سخنگوی اورژانس کشور گفت: آتش سوزی در بوستان ولایت مصدوم نداشته است.

سخنگوی اورژانس کشور گفت: آتش سوزی در بوستان ولایت مصدوم نداشته است.