بسام مولوی در نشست خبری تاکید کرد «میزان مشارکت در انتخابات خوب بود»

بسام مولوی در نشست خبری تاکید کرد «میزان مشارکت در انتخابات خوب بود»