افزایش قیمت ارز که از اواخر مردادماه آغاز شده بود، رشد قیمت‌ها در سایر بازارها از جمله خودرو نیز را نیز به‌دنبال داشت.

افزایش قیمت ارز که از اواخر مردادماه آغاز شده بود، رشد قیمت‌ها در سایر بازارها از جمله خودرو نیز را نیز به‌دنبال داشت.