در آخرین مرحله از ثبت نام دوره MBA بین المللی که با میزبانی دانشکده فنی دانشگاه تهران و با همکاری دا‌نشگاه‌های کاردیف مترو پولیتن انگلستان و وارنای بلغارستان و در چارچوب ضوابط قانونی معین برگزار می‌شود، متقاضیان می توانند پس از بررسی شرایط با تکمیل فرم…

در آخرین مرحله از ثبت نام دوره MBA بین المللی که با میزبانی دانشکده فنی دانشگاه تهران و با همکاری دا‌نشگاه‌های کاردیف مترو پولیتن انگلستان و وارنای بلغارستان و در چارچوب ضوابط قانونی معين برگزار می‌شود، متقاضیان می توانند پس از بررسی شرایط با تکمیل فرم ثبت نام در این دوره بین‌المللی نام نویسی نمایند.