آخرین سرباز روسی نیروهای حافظ صلح قزاقستان را ترک کرد.

آخرین سرباز روسی نیروهای حافظ صلح قزاقستان را ترک کرد.