مجلس هنوز در خصوص همتراز حقوق بازنشستگان تصمیمی نگرفته است.

مجلس هنوز در خصوص همتراز حقوق بازنشستگان تصمیمی نگرفته است.