علیرغم در اختیار نداشتن گلر دوم مطمئن، باشگاه پرسپولیس پروژه انتقال مظاهری به این تیم را متوقف کرد.

علیرغم در اختیار نداشتن گلر دوم مطمئن، باشگاه پرسپولیس پروژه انتقال مظاهری به این تیم را متوقف کرد.