براثر این زمین لرزه ۱۰ نفر در حین فرار دچار مصدومیت از ناحیه درد قفسه سینه و تروماهای بینی، پلک و مچ پا شده که به بیمارستان موسی بن جعفر قوچان مراجعه و همگی مرخصی شدند….

براثر این زمین لرزه ۱۰ نفر در حین فرار دچار مصدومیت از ناحیه درد قفسه سینه و تروماهای بینی، پلک و مچ پا شده که به بیمارستان موسی بن جعفر قوچان مراجعه و همگی مرخصی شدند.