در پایان معاملات ‌روز یکشنبه، 147 نماد رشد قیمت داشتند که 113 نماد بورسی و 34 نماد فرابورسی بودند.

در پایان معاملات ‌روز یکشنبه، 147 نماد رشد قیمت داشتند که 113 نماد بورسی و 34 نماد فرابورسی بودند.