در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، 270 نماد رشد قیمت داشتند که 181 نماد بورسی و 89 نماد فرابورسی بودند.

در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، 270 نماد رشد قیمت داشتند که 181 نماد بورسی و 89 نماد فرابورسی بودند.