ارزش کل معاملات امروز در سی روز اخیر بیشترین رقم بود و 11.1 هزار میلیارد تومان برآورد شد. این درحالی بود که به همان نسبت ارزش معاملات خُرد سهام نیز 7.3 هزار میلیارد تومان برآورد شد.

ارزش کل معاملات امروز در سی روز اخیر بیشترین رقم بود و 11.1 هزار میلیارد تومان برآورد شد. این درحالی بود که به همان نسبت ارزش معاملات خُرد سهام نیز 7.3 هزار میلیارد تومان برآورد شد.