بیشترین بازدهی را در بورس خکمک با 11.38 درصد و دزهراوی با 5 درصد به ثبت رساند. بیشترین کاهش قیمت را هم سخزر با 4.83 درصد ولپارس با 4.69 درصد ثبت کردند. …

بیشترین بازدهی را در بورس خکمک با 11.38 درصد و دزهراوی با 5 درصد به ثبت رساند. بیشترین کاهش قیمت را هم سخزر با 4.83 درصد ولپارس با 4.69 درصد ثبت کردند.