محصولات سایپا امروز با افت و ثبات قیمت در بازار عرضه شدند، بطوریکه از میان 6 محصول سایپا 3 محصول امروز افت قیمت داشتند و سه محصول بدون تغییر در بازار عرضه شدند….

محصولات سایپا امروز با افت و ثبات قیمت در بازار عرضه شدند، بطوریکه از میان 6 محصول سایپا 3 محصول امروز افت قیمت داشتند و سه محصول بدون تغییر در بازار عرضه شدند.