قیمت دومین ارز دیجیتال مهم دنیا نیز تغییرات مثبت 24 ساعته و تغییرات منفی 7 روزه را به ثبت رسانده بود.

قیمت دومین ارز دیجیتال مهم دنیا نیز تغییرات مثبت 24 ساعته و تغییرات منفی 7 روزه را به ثبت رسانده بود.