گزارش گروه بین‌المللی بحران در ششمین سالگرد برجام در بردارنده تاریخچه‌ای از مناسبات برجامی میان ایران، آمریکا و سایر طرف‌های توافق، به تفسیر و تحلیل وضعیت کنونی است….

گزارش گروه بین‌المللی بحران در ششمین سالگرد برجام در بردارنده تاریخچه‌ای از مناسبات برجامی میان ایران، آمریکا و سایر طرف‌های توافق، به تفسیر و تحلیل وضعیت کنونی است.