ورزش سه نوشت: باشگاه پرسپولیس مطالبات ژلکو میاچ را هم پرداخت کرده است.

ورزش سه نوشت: باشگاه پرسپولیس مطالبات ژلکو میاچ را هم پرداخت کرده است.