سید اسماعیل موسوی چهارشنبه این هفته در برنامه به چه گروه سیاسی رادیو ایران از آخرین اخبار انتخابات مجلس یازدهم و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری می گوید….

سید اسماعیل موسوی چهارشنبه این هفته در برنامه به چه گروه سیاسی رادیو ایران از آخرین اخبار انتخابات مجلس یازدهم و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری می گوید.