موج پنجم کرونا در کشور در روزهای میانی تابستان شدت گرفته و رکوردهای نگران کننده ای از خود را برجای گذاشته است.

موج پنجم کرونا در کشور در روزهای میانی تابستان شدت گرفته و رکوردهای نگران کننده ای از خود را برجای گذاشته است.