مرگ و میر جهانی ناشی از کوید-19 در روز جمعه یک اکتبر از مرز 5 میلیون نفر عبور کرد و افرادی که واکسناسیون نشده‌اند، بیش از پیش در معرض سویه خطرناک دلتا جان خود را از دست می‌دهند….

مرگ و میر جهانی ناشی از کوید-19 در روز جمعه یک اکتبر از مرز 5 میلیون نفر عبور کرد و افرادی که واکسناسیون نشده‌اند، بیش از پیش در معرض سویه خطرناک دلتا جان خود را از دست می‌دهند.