معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از جمع آوری آثار تبلیغاتی غیر مجاز از سطح این شهر خبر داد.

معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از جمع آوری آثار تبلیغاتی غیر مجاز از سطح این شهر خبر داد.