منابع محلی افغانستان با انتشار این ویدئو خبر دادند که قلعه تاریخی گرشک ولایت هلمند درحال تخریب توسط طالبان است. ظاهرا قرار است جای این قلعه مدرسه دینی بسازند. …

منابع محلی افغانستان با انتشار این ویدئو خبر دادند که قلعه تاریخی گرشک ولایت هلمند درحال تخریب توسط طالبان است. ظاهرا قرار است جای این قلعه مدرسه دینی بسازند.