عوامل آتش نشانی مشغول اطفاء حریق و عوامل اورژانس در محل حادثه مستقر هستند.

عوامل آتش نشانی مشغول اطفاء حریق و عوامل اورژانس در محل حادثه مستقر هستند.