مدیرکل روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس از مهار آتش‌سوزی پتروشیمی ایلام خبر داد و گفت: این آتش‌سوزی هیچ خسارت جانی نداشته است.

مدیرکل روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس از مهار آتش‌سوزی پتروشیمی ایلام خبر داد و گفت: این آتش‌سوزی هیچ خسارت جانی نداشته است.