یک پست برق در حوالی میدان فردوسی طعمه حریق و توسط آتش نشانی، مهار شد.

یک پست برق در حوالی میدان فردوسی طعمه حریق و توسط آتش نشانی، مهار شد.