آتش سوزی در بخشی از جنگل‌های جنوب طائف واقع در جنوب شرقی شهر مکه مکرمه از روز چهارشنبه آغاز و همچنان ادامه دارد.

آتش سوزی در بخشی از جنگل‌های جنوب طائف واقع در جنوب شرقی شهر مکه مکرمه از روز چهارشنبه آغاز و همچنان ادامه دارد.