رییس اورژانس تهران از آتش سوزی در بوستان ولایت خبر داد و گفت: این آتش سوزی تاکنون مصدومی نداشته است.

رییس اورژانس تهران از آتش سوزی در بوستان ولایت خبر داد و گفت: این آتش سوزی تاکنون مصدومی نداشته است.