آتش جعفرنژاد عضو شورای کتاب کودک به دلیل ابتلا به کرونا دیده از جهان فروبست.

آتش جعفرنژاد عضو شورای کتاب کودک به دلیل ابتلا به کرونا دیده از جهان فروبست.