آبی احمد امروز دوشنبه برای دومین بار به عنوان نخست وزیر اتیوپی در برابر پارلمان این کشور سوگند یاد کرد.

آبی احمد امروز دوشنبه برای دومین بار به عنوان نخست وزیر اتیوپی در برابر پارلمان این کشور سوگند یاد کرد.