رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر برای اولین بار از سامانه فلاخن داوود برای مقابله با حملات گروه های مقاومت استفاده کرد.

رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر برای اولین بار از سامانه فلاخن داوود برای مقابله با حملات گروه های مقاومت استفاده کرد.