مبارز پرحاشیه ایرانی شکست عجیبی را متحمل شد.

مبارز پرحاشیه ایرانی شکست عجیبی را متحمل شد.