غنی به دستور آمریکا بازی با مهره آب علیه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده بود و حتی در ضعیف ترین روزهای حیات سیاسی اش در افغانستان دست از این بازی برنداشت….

غنی به دستور آمریکا بازی با مهره آب علیه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده بود و حتی در ضعیف ترین روزهای حیات سیاسی اش در افغانستان دست از این بازی برنداشت.