شهریاریها

نخستین پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرستان شهریار

آخرين بروزرساني ۲۶ تیر ۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی طرح واره درمانی در شهرسان ملارد

به روز شده در ۲۴ آبان ۱۳۹۶

شهریاریها : به گزارش روا بط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد ، کار گاه آ موز شی طرح واره در ما نی ویژه روا نشنا سان در بهزیستی شهرستان ملارد ا نجام شد .

این کارگاه با حضور ۶۵ نفر از دا نشجویان کار شنا سی ارشد و۱۰ نفر از کار شنا سان نیروی ا نتظامی غرب استان تهران ، معاونت پیشگیری شمیرا نا ت ، و دکتر حسن حمید پور ( مدرس ) در اداره بهزیستی شهرستا ن ملارد ا نجام پذیرفت .

دکتر حسن حمید پور در این کا رگاه به را هبرد های درما نی شا مل : را هبرد های شنا ختی ،را هبرد های رفتاری ، را بطه درما نی ، تجلی طرح واره ها در ا نتقال ، هیجا نهای ابزاری (اشک تمساح – خشم سلطه گرانه – عصبانیت اخلاقی – خجالت دروغین ) ، هیجا نهای ثا نویه نا ساز گار،هیجا نها ی اولیه ، ثا نویه ا بزاری – آسیب شنا سی هیجا نها – پرسشنا مه های طرح واره -پرسشنا مه طرح واره یا نگ – پرسشنا مه جبران یا نگ – پرداخت .وی دررا بطه با این موضوع اذعان دا شت : طرح واره درمانی یک در مان ابتکاری و تلفیقی است .

این روش درمانی مولفه هایی از رویکردهای مختلف ، از جمله نظریه شناختی – رفتاری ، دلبستگی ،روا بط موضوعی ، ساختا رگرایی و روان تحلیلی را در بر گرفته است . طرح واره در ما نی این مولفه هارا در قالب یک مدل مفهومی با یکدیگر یکپارچه ساخته است .وی افزود : طرح واره درمانی برای اختلالات ومشکلات زیر یک درمان مناسب است :اختلالات شخصیت ، افسردگی مزمن ، مشکلات بین فردی ، آسیب دیدگی های دوران کودکی ،اختلالات خوردن ، مشکلات زنا شویی ، جلو گیری از عود سوء مصرف ایشان در پایان اذعان داشت : هدف این روش درمان مشکلاتی ا ست که ریشه عمیق دردوان رشدکودکی و نوجوا نی دارند .

شایان ذکر است این کارگاه آ موزشی طی ۲ جلسه ۱۰ ساعته برگزار وبا استقبال خوبی از شرکت کنندگان روبرو شد.

مطالب مرتبط

نظر شما

پاسخ دادن

پیش بینی آب و هوا پایتخت

تهران
27 درجه
37درجه
شهریار
26 درجه
37درجه

پــیـوندهـا

خبرنامه پیامکی شهریاری ها

با عضویت در خبرنامه پیامکی شهریاریها میتوانید عنوان جدیدترین خبرها را به صورت پیامک رایگان بر روی گوشی خود مشاهده بفرمایید...